Artikel 1 Definities

 1. Pilarczyk Mediagroep B.V. (hierna: PMG) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het produceren van televisieprogramma’s en andersoortige videocontent, een en ander in meest brede zin.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van PMG en PMG de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen PMG en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door PMG en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het produceren van televisieprogramma’s en andersoortige videocontent, alsmede alle andere door PMG ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website pmgcontent.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en PMG gesloten Overeenkomsten waarbij PMG Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met PMG overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met PMG via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. PMG zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. Opdrachtgever heeft vijftien (15) dagen om de offerte te aanvaarden, hierna komt deze te vervallen.
 2. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en PMG komt tot stand op het moment dat PMG dit schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Alle aanbiedingen en zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 4. Als PMG een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. PMG kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van PMG dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij PMG deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door PMG.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. PMG zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. PMG heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal PMG de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door PMG worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PMG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan PMG worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PMG zijn verstrekt, heeft PMG het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat PMG zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever PMG hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. PMG dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. PMG voert in beginsel uitsluitend hetgeen uit dat schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te wijzigen dient dit schriftelijk verzocht te worden aan PMG.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen PMG en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van PMG op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen PMG en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. PMG is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat PMG goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is PMG bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is PMG gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, verzend- en transportkosten, verzekeringspremies en communicatiekosten, tenzij anders overeengekomen.
 2. PMG heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen en meerwerk worden/wordt achteraf doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. PMG houdt de volgende betalingstermijnen aan voor al haar Opdrachtgevers, tenzij anders overeengekomen:
  1. 50% voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst;
  2. 25% halverwege de termijn van de productie;
  3. 25% bij levering van de productie.
 5. Betaling geschiedt via bankoverschrijving naar de bankrekening zoals vermeld of de factuur. De termijn voor het voldoen van de facturen bedraagt telkens acht (8) dagen.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan PMG mede te delen.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daar een ingebrekestelling is vereist. PMG zal eerst een herinneringsmail versturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient vervolgens binnen de gestelde termijn de factuur alsnog te voldoen. PMG behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen zoals administratiekosten. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien PMG besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 9. Het staat PMG vrij om levering van de Diensten uit te stellen zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 7 en 8 van dit artikel niet heeft voldaan.

Artikel 7.1 Annuleringen Overeenkomsten 

 1. Tot uiterlijk 30 dagen voor uitzending is annulering mogelijk, daarna gelden de volgende annuleringskosten:
  29 tot 20 dagen: 50% van het totaal overeengekomen tarief
  19 tot 10 dagen: 75 % van het totaal overeengekomen tarief
  vanaf 9 dagen: 100% van het totaal overeengekomen tarief

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken geleverd door PMG blijven in het eigendom van PMG, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van PMG door zaaksvorming of anderszins teniet gaat, behoudt PMG zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan PMG verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van PMG te vestigen.

Artikel 9 Garanties

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt PMG geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet onverlet. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. PMG is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in 3.3 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is PMG nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is PMG enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. PMG is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, inferieure kwaliteit van beelddragers, verlies of beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, storing op of het uitvallen van satellietverbindingen.
 4. Iedere aansprakelijkheid van PMG voor tekortkomingen van derden is uitgesloten. Bovendien is PMG gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtgever vrijwaart PMG tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van de juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de door PMG voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 5. PMG is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. PMG is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart PMG voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien PMG aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van PMG met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van PMG is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien PMG niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PMG.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van PMG, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van PMG zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van PMG, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal PMG overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die PMG heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. PMG kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. PMG behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan PMG van gegevens. Opdrachtgever zal PMG vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 14 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@pmgcontent.nl of telefonisch te melden via +31 (0)6 50 20 32 03.

Artikel 15 Identiteit van PMG

 1. PMG is bij de KvK geregistreerd onder nummer 32090836 en draagt btw-identificatienummer NL810771913B01. PMG is gevestigd aan de Koningsweg 24a, 3762 EC te Soest.
 2. PMG is per e-mail te bereiken via info@pmgcontent.nl of middels de website pmgcontent.nl en telefonisch op +31 (0)6 50 20 32 03.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen PMG en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen PMG en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement regio Gooi en Vechtstreek.